Hä riskeert't, ass de Bur de Änt, versüppt se, dann versüppt se.