Ja, wann kleine Kinner kacken wellt ass grote Lü, dann bïesst iär 'n Äs.